طراحی، پشتیبانی و توسعه سایت

هدف اصلی جهشی، هموار کردن مسیر صاحبان سایت هست از آنجایی که هدف صاحبان سایت این است که به مسائل مارکتینگ سایت بپردازند، طبق تجربه شاهد این بودیم که درصد زیادی از صاحبان سایت درگیر مسائل فنی و ظاهری سایت شده و یا از هدف اصلی سایت غافل می شوند یا رمقی برای مدیریت کردن وبسایت ندارند. از این رو سایت جهشی خدمات پشتیبانی و مدیریت سایت را فراهم آورده که با شما صاحبان وبسایت در این مسیر دشوار همراه و راهنمای شما باشد.